عهد
مارس 1, 2017
آشکار
مارس 3, 2017

خواب و بیدار

فریاد هایِ بیداری را در خواب می زنم

و  می بخش اَم تلخی های اَش را به شیرینیِ خواب.

خواب، بزرگترین و بهترین لذّتِ زندگی است

و بیداری، زجر آور ترین اَش.

زیبایی هایِ ناب را تنها در خواب می بینی.

در خواب، فریبِ رویاهای اَت را می خوری

و تلخیِ واقعیّت را به فراموشی می سِپاری

و داستانِ دل اَت را آنچُنان که می خواهی، پایان می دَهی

نه چُنان که هست.

در خواب، قلمِ دِل اَت در دستانِ توست

نه در قیدِ بی رحمِ روزها و شب های بیداری.

چه خواب های زیبایی!

زندگی زیباست …

 

Sartrouville

27/Fev/2017