پیمانِ سکوت
ژانویه 16, 2017
گروگان
ژانویه 20, 2017

خودت

تمامِ دارائی اَت را

تمامیِ هستی اَت را

هر چه داری

و هرچه خواهی

برای هر که  خواهی

خرج کن

بریز!

بی توقُّع

حتّی عشق را …

تنها، و تنها، “خود”ت را برای خودَت نگه دار

که سخت بدان محتاج خواهی شد

محتاج “خودت” باش، نه محتاج “داده های اَت”

“داد”  تو را  “داده های اَت”  نمی دهند.

 

Sartrouville

18/Jan/2017