سیاه و سپید
نوامبر 2, 2016
غم فراق
نوامبر 3, 2016

خون دل

مهری  زِ  یار  در دلِ دیوانه  کاشتیم

وز خونِ عاشقان  بَرِ  دیوان نگاشتیم

هستی بسوخت از غمِ هِجر و جفایِ یار

دل، عاشقانه  بر  سرِ  پیمان  گذاشتیم

Sartrouville

02/Nov/2016