خسته
دسامبر 16, 2019
فریب
ژانویه 7, 2020

دست های آلوده

دستی که به خونِ مردمان آلوده ست

آیا بِتَوان  گفت  که انسان  بوده ست؟

همواره  چُنین  بوده  ولی  خصلتِ او

در ظُلمتِ  ظالمانه  پنهان  بوده ست

هر چند  بِگُفتا  که  قلم  آزاد  است

خَصمِ  قلمِ  شاعرِ  دیوان  بوده ست

از  عیش  و  فراوانیِ  آن  دَم  زده اند

بوده ست ولی ظُلمِ فراوان بوده ست

آنکس که  به پا خاست به  آزادیِ ما

پامالِ  رَهَش  تربَتِ  ایران  بوده ست

سیفی که به نامِ خَصمِ این خاک کشید

بر گردنِ این پیکرِ بی جان بوده ست

وین  ماحَصَلِ  آن  همه  گفتارِ  دروغ

بشکستن  آرزویِ  پیمان  بوده ست

 

14/Dec/19

Sartrouville