یاد
دسامبر 25, 2018
آیه
دسامبر 31, 2018

دغدغه

دست وقلم خسته کن ازجان بگو

چَه چَه و آوایِ هَزاران بگو

در دلِ  یخ  بستگی ومُردِگی

از نَفَسِ سبزِ  بهاران  بگو

ناله مکن ازغم و پژمردگی

زمزمه هایِ  نَمِ  باران بگو

سرکَش ازاین اَشرَبه  پیمانه ای

از دل و شیداییِ  یاران بگو

شِکوِه مَکُن از یخ و یخ بستگی

از گُلِ  زیبایِ  گلستان  بگو

وَر که تو را راحتیِ یک نَفَس

دَغدَغه هایِ  دلِ  پیمان بگو