پریشان
ژوئن 2, 2017
بیگانه در آینه – مینیمال
ژوئن 5, 2017

دلخسته

از ناله هایِ  این  دلِ  دیوانه  خسته ام

دل را  به  رویِ  یارِ جفاپیشه  بسته ام

دیگر  نمی خوانم اَت  ای جان! ترانه ای

آزاده ام  زِ طوق و  زِ  هَر حیله رسته ام

رفته ست  نسیمِ  فرح بخشِ  روزِگار

از  زندگیّ  و  مردمِ  دنیا  گُسسته ام

باشد   زِ  دَر  دَرآیَدَم  آن  بویِ  آشنا

با شوقِ  ماهتابِ  درخشان  نشسته ام

این مستی ام  نِگَر  که زِ شوقِ وصالِ او

نوشیده اَم زِ جام و چو پیمان شکسته ام

Sartrouville

03/jun/2017