حیوانات و مسئولیت های انسانی
می 28, 2017
قربانی و قربانگاه
می 30, 2017

دلریش

عاشقی؟ هرگز نیابی خویش را

می نِگر  این عاشقِ  درویش را

عاشق آن باشد که هرگز نَنگَرَد

کاو  زِ جانان پس بُوَد یا پیش را

چار  تکبیری  زدم  بَر  مُدَّعا

هَمرَهانِ  مصلحت اندیش را

عشقِ یاران را کجا باشد عدد؟

از برایِ  کم  بُوَد  یا  بیش  را؟

من شکایت چون کنم از درد خود؟

گَر زِ یارم  خورده  باشم  نیش  را

 

Sartrouville

29/May/2017