مردم همیشه در صحنه و دولت همیشه در سایه
نوامبر 14, 2017
توبه
دسامبر 8, 2017

دلفگار

دلم  به  کویِ  تو  آمد  شکارِ  تو شد

زِ من  رَمید  و  اهل و سازِگارِ  تو شد

چُنان به بویِ تو  خو  کرده  بوده  دلَم

که از فِراقِ  تو  بَس بی  قرارِ  تو شد

چو  آهوانِ   رَمیده  زِ  دشت  و  دَمَن

هر آن  به  سَر دوید و  در کنارِ تو شد

دلَم  در  قفسِ  سینه  بُد  زمستانی

زِ من  پَرید  و  رفت  و  نو بهارِ تو  شد

مرا  چُنین  دلی  به چه کار  می آمد؟

بِدادَمَ اَش به دِلَت چون به کارِ  تو شد

زمانه اش  بِسَر شد که شادِمان خندد

لبی که بسته  بُد  و  دل فَگار  تو  شد

سِپُردَم اَش به تو  بی قرارِ  وحشی را

قَرارِ  من   بِبُرید  از   تَبارِ   تو   شد

نَهان  بُده  زِ  تو  پیمانِ  مهر  و   وفا

بِبَستَم اَت به دلم  کآشکارِ  تو  شد

Sartrouville

17/Nov/2017