بازیچه
آوریل 8, 2017
رسم روزگار
آوریل 11, 2017

دوایِ درد

سکوتِ  عاشقی  خوانم  در  این خَلوَتگَهِ  خانه

در  این  ویرانه  می پیچد  صدایِ  بالِ  پروانه

دلم همچون کبوترها زَنَد بَر شاخه چون  هَر دَم

گُمانش کاین چُنین توفان، بَرَد هستی وِرا  لانه

چُنان از باده  سَر مَستم، نمیدانم  کجا  هستم

که در  غمگین سرایِ خود  و یا در کُنجِ  میخانه

بدیدم  نقشِ  اندامش  درونِ  سایه های  شب

در آغوشش  قدم  میزد، چُنان مستانه  مستانه

حَسَد میوَرزَمَش هَر دَم  رقیبِ عشق و جانم  را

که در گوشَش هَمی خوانَد هزاران راز و افسانه

چُنان دُشمن هَمی گویم: که دستانِ پَلیدَش بین!

که چون  بادِ سحرگاهان  زَنَد بر گیسویَش شانه

از  این  نامردمان  خسته، بُریدم  از  همه  دنیا

و چون بوم  آشیان  کردم  درون  و  عُمقِ  ویرانه

دوایِ دردِ من ای دل! نه آن گیسویِ مُشکین بُد

که از دستم بِشُد یک شب، دَوایش یک دو پیمانه