وصیت نامه
دسامبر 21, 2014
بگذار و بگذر
دسامبر 24, 2015

دو بیتی

سرایی بی کس و خالی زجانان خانه ای دارم

جهان از می پر و از می تهی پیمانه ای دارم

 

سرزلفش بدست آید مرا مستانه می گویم

که من هم چون شما ای مردمان ! دردانه ای دارم