روزهایِ تیره
آوریل 13, 2017
گرفتار
آوریل 15, 2017

دیوانه و بیگانه

روزی  کنارِ  دلبر  و   دیوانه  میشویم

روزِی برایِ وی که چو بیگانه میشویم

روزی برایِ  او  چو بهار  و شکوفه ایم

روزِ دگر  برایِ “هم او”، اهلِ کوفه ایم

Sartrouville

11/Avrille/2017