مردم فرانسه چه میخواهند؟
دسامبر 3, 2016
ترانه
دسامبر 6, 2016

دیوانگی

دیوانگی را دوست دارم

نه بیگانگی را

گرچه

بیگانگی از عشق

دیوانگی ست

امّا

چَشم که می گُشایی

چَشم در چَشمی

یعنی آشنایی

یعنی

دیوانه می شوی و

دل از کف می دهی

و آخِر نیز نمی فهمی

که بیگانگی

دیوانگی ست

یا آشنایی؟

و سرانجام اَت؟

آری

با سرانگشتان اَت

می شِماری

ثانیه هایِ بیگانگی و

لحظه هایِ دیوانگی را …

 

Sartrouville

04/Dec/2016