رقیب
فوریه 26, 2017
آخرین درس
فوریه 28, 2017

ذوب

می توان مقابلِ آیِنِه ایستاد

مُردنِ خود را

ذوب شدنِ خود را

به تماشا نِشَست.

تنها “یخ” نیست که ذوب می شود

در گرما.

“گرمای جان” نیز  می میرَد

در یخبندانِ رابطه.

آری

گرما نیز می تواند ذوب شود

ذرّه، ذرّه، ذرّه ….

 

Sartrouville

25/Fev/2017