نَفَس
ژانویه 30, 2017
پیروزی ترامپ – نقص قانون اساسی
فوریه 1, 2017

راهی به دل

خواستم بگویم دوستت دارم

زبانم در دهان نمی چرخید

لال بودم

خواستم بنویسم

انگشتانم روی کاغذ لرزید

اکنون امّا

“دل به دل راه دارد”

تنها دلخوشی ست

یا شاید

خود فریبی.

هر چه هست

کور سویی است تنها

از امید.

 

Sartrouville

31/Jan/2017