دوایِ درد
آوریل 10, 2017
سهمِ من
آوریل 11, 2017

رسم روزگار

یک روز عهد بستی، روزِ دگر شکستی

پیمانِ عشق  با  ما، با  دیگران  نشستی

یک روز بستنِ عهد  وآنگه  شکستن آن

نَبوَد  نشانِ عشقی  وین رسمِ روزگاران