آگاهی
آوریل 9, 2018
میهمان
آوریل 28, 2018

رسوایی

دارم حکایتی زِ ستم در زمانه ام

ظلمی برفت و شاهدِ بر اَهلِ خانه ام

بِنگر چگونه چُنین خاکِ پاک رنگین شد

وین مُدَّعیِّ خدایی چگونه  ننگین  شد

 

P-Bagheri

Sartrouville