ترانه
آگوست 11, 2016
خوشبختی
آگوست 14, 2016

رسوای عشق

گر  بَهرِ  دلِ  بی گُنَه اَت  چاره نسازی

در  گَنجَفۀ  عاشقی  هر  لحظه ببازی

بتخانۀ  تزویر  و  ریا  را  تو  رها  کن

عاشق شو و پروانه که بَر عشق بنازی

Sartrouville

Juillet 2016