صدای پای عشق
نوامبر 21, 2016
شادی
نوامبر 22, 2016

رفتگان و لحظه ها

سکوت می کنیم به احترامِ رفتگان،

رفتگانی که شاید هیچگاه صدایشان را در هَمهَمۀ فریادهایِ پوچ و گوشخراشِ مان نشنیدیم.

سکوت می کنم به احترامِ لحظه هایِ از دست رفتۀ زندگی اَم.

که گاهی صدای اَش را در هَیاهویِ مُستَمَرِّ روزمرِّگی نَشِنیدم.

سکوت می کنم،

که شاید بشنوم صدایِ لحظه هایی را که می خواهند شنیده شوند

و نمی طلبند مرگ را در هَمهَمه و بی صدایی …

 

Sartrouville

21/Nov/2016