خون
فوریه 25, 2017
ذوب
فوریه 27, 2017

رقیب

زیبا تر  از  ترانۀ  عاشق  شنیده ای؟

هرگز گُلی ز گلستانِ عشق چیده ای؟

گاهی نظری کن به گُل و گُلسِتانِ دل

تا  بنگری بر آنچه که  هرگز  ندیده ای

شبهایِ عاشقی گذراندیّ و زین سبب

در   آرزویِ  بختِ  سپید  و  سپیده ای

چون بی صدا  ترانۀ  رفتن  سروده ای؟

دیگر  مَکُن  بهانه، که  از من رَمیده ای

آنسان  بِشُد  زمانۀ  دیدار  و  عاشقی

از  من   بُریده، دلبرِ   دیگر   گُزیده ای

میترسم آنکه خارِ  مُغیلان  رَوَد  به  پا

زآن رو که عُمر و جانِ منی، نورِ دیده ای

دانم  تو  را  اثر  نکند  ناله هایِ  دل

پیمان  ببسته، دَر  بَرِ  او  آرَمیده ای

 

Sartrouville

24/Fev/2017