طره
اکتبر 15, 2016
بازی عشق
اکتبر 17, 2016

شب و عاشقی

به کجا رَوَم که شاید درِ بسته باز باشد؟

درِ  بسته  را  زدن ها  زِ  سَرِ  نیاز باشد

که دَمی  زِ دَر درآیی، نِگری  به بینوایی

که نگاهِ نازنین اَت  زِ دو چَشمِ ناز باشد

به قِرابَت اَم بخوانی، به کنارِ خود نشانی

و میان دیده هامان، همه رمز و راز باشد

سرِ سجده بر ندارم  زِ غُبار و خاکِ کوی اَت

همه بَر سَر و تَیَمُّم ، چو مرا نماز باشد

صَنَما تو بندگی را بِنِگر ز چَشمَ عاشق

که نگاهِ عاشقانه، دل و جان گداز باشد

زِ سخاوت اَت گُشایی درِ خود به تشنه کامی

و  زِ  پیمانه به من دِه  که  مرا  نیاز  باشد

منِ بی دل اَر چه گویم که چرا سحر نیاید ؟

شبِ عاشقانِ بی دل چه شبی دراز باشد

 

Sartrouville

16/10/2016