ویرانه
مارس 25, 2019
نقش قلم
آوریل 14, 2019

رنجنامه

از هجرِ  تو  ای  آفتِ  جانم  ننوشتم

از  خستگیِ  روح  و  روانم  ننوشتم

مُردَم  زِ غمِ  دوری ات  ای دلبرِ  زیبا

ازاشک وغمت بی توچه سانم ننوشتم

صد نکته  نوشتم  زِ تمنایِ  وصال ات

آن  نکته که رسوایِ  جهانم  ننوشتم

بِنوِشتَم ات از دیده و لبخند شکرفام

از  حالِ   دلِ  مرثیه  خوانم  ننوشتم

حالی که ببستی لبِ خود از سخن ای جان!

لبخندۀ   تو  زنده   از  آنم   ننوشتم

آتش زده ای بر دل و جانم  زِجفایَت

خاکسترِ  بیدادِ   زمانم   ننوشتم

بستم لبِ  خود تا که به بیگانه نگویم

وآن نام  که  شد  وردِ  زبانم  ننوشتم

با آنکه تو پیمان شکن و عربده جویی

اما  تو بدان  آنچه  که  دانم  ننوشتم

 

10/Apr/19

Sartrouville