ستایش
ژانویه 25, 2019
به نام عشق
فوریه 3, 2019

رنج

گاه بی خوابم  و گَه زمزمه  بر لب دارم

روزگارانِ من این  است، کمی تب دارم

دیده اَت می فِکَنَد لرزه بر اندام و تن اَم

سِتَمی  می کشم  و  رنجِ   مُرَکَّب  دارم