اپوزیسیون!؟
نوامبر 17, 2016
امان
نوامبر 18, 2016

رهایی

مرا با  این غمِ  هجران  رها  کن

وفای اَم  دیده ای  اما  جفا  کن

صدایِ  ناله هایِ  دل  شنیدی

دلِ  رنجیده  را  یکدم صدا  کن

سَر و جانم بدست و  دل فدای اَت

نمی گویم کُنون با  من چه ها  کن

تو  گَر خواهی  مَرا  تیغِ  جفا  زن

وگر خواهی سر  از گردن  جدا کن

ولی گر ناله هایِ  دل  اثر  کرد

کرامت کن  به پیمان اَت  وفا کن

گَرَت یک دَم شدی زار و پریشان

بیا  و   با  دلِ  گرم اَم  صفا  کن

 

Sartrouville

16/Nov/16