کجا؟
آوریل 13, 2017
دیوانه و بیگانه
آوریل 14, 2017

روزهایِ تیره

افتاده ام، چَشمی گُشا، هرگاه و  بیگاهم  ببین

این  لحظه هایِ  تیره  و اَشکِ  شبانگاهم  ببین

آنگَه که بینَم با رقیب، افسرده گردم بی شکیب

آهی  کشم از سوزِ دل، وین  آهِ  جانکاهم  ببین

سرگشته ام  در  راهِ  تو، گمگشته و  گمراهِ  تو

این قلبِ شیدا  وین دلِ  حیران  و گُمراهَم  ببین

با آنکه پیمان بسته ای وآنگَه دلی بشکسته ای

اندیشۀ  انسانی  و   وجدانِ  آگاهم   ببین

Sartrouville

11/Avril/2017