کوی یار
اکتبر 28, 2016
فریاد زندگی
اکتبر 29, 2016

ریشه ها

بِنگر فاصله را!

در میانِ دو درخت

باغبان ها را بین!

که هَرَس می کنند

شاخه هاشان را

تا

نَرسد دستانِشان به هم

تا

نتوانند در آغوش گیرند

یکدیگر را

امّا

ریشه ها در هم کلاف …

 

Sartrouville

27/Oct/2016