چشم و دل و دست
آوریل 4, 2017
کوره
آوریل 5, 2017

ریشه و اندیشه

در آفریقا درختی است که برای رفع عطشِ شاخه های اَش از تشنگی، ریشه های اَش را برایِ یافتنِ آب، تا کیلومترها، در عمق می بَرَد و می گُستَرانَد.

و این حکایتِ ما انسان هاست.

انسان نیز، شاخه هایِ اندیشه اَش هرچه تشنه تر و عَطَشِ دانایی اَش هر چه بیشتر، ریشه های اَش عمیق تر و گسترده تر.

نه چون نیلوفرهایِ مُرداب، از فَرطِ سیرآبی، زیبا امّا بی ریشه.

عمق و گستردگیِ ریشه هایِ اندیشۀ انسان ها، بهترین روشِ شناخت آن ها است.

Sartrouville

04/Avril/2017