آزادی
اکتبر 9, 2016
بی اخلاقی های سیاسی
اکتبر 12, 2016

زبان عشق

سکوت، صدایِ عشق است

و

نگاه، زبانِ عشق

سکوت را رمزی است

میانِ ما

و

میانِ دلها مان

که یک نگاه

هزار راز می گوید

ز عاشقی ها مان

و چه روزها

که با سکوت گذشت

و چه لحظه هایی

که با نگاهی

به دلی

عاشقانه نشست …

و چه داستانی است

بی انتها

و تا افق مُمتَد …

سرشار از گل واژه هایِ

سکوت و نگاه …

و چشمانی

همآره به راه …

آری آری،

رسید مژده

سکوت در راه است

همراهِ قاصدک هایی

میان ما و

میان دلها مان …

 

Sartrouville

10/10/2016