وداع
ژانویه 3, 2017
هستی
ژانویه 4, 2017

زبان نگاه

جایی که واژه ها دَرمانده می شوند

چَشم ها سخن می گویَند …

زبان اَت خسته از سخن گفتن ها

نَفَس های اَت که به شماره افتاد

آنگاه

چشم های اَت بُرون می ریزَد

هزاران واژۀ ناگفته را

و هزاران آرزویِ نهفته را

در تنگنایِ نای …

سخن از هیچ مگوی !

بِنِشین و نگاه کن !

 

Sartrouville

03/Jan/2016