کوروش
نوامبر 4, 2016
نسل ها
نوامبر 5, 2016

زمان و ترانه

زمان نمی ایستد

برای تو

برای من

برای ما

می توانیم گُذَراند

زمان و زمانه را

به هر بهانه ای

و با  هر ترانه ای

ترانه هایِ عاشقانه ای

تو هَمرَهِ زمانه باش

و هَمرَهِ

نَوایِ عاشقانه  باش

که بیش از این مجال نیست

و زندگی خیال نیست

که زندگی پر از دقایقی ست

که می گُذَرَد

با من یا بی من

و

با تو یا بی تو

و خوش تر  آنکه

بگذرد با  “ما”  …

لحظه ها را دریاب!

 

Sartrouville

Oct/2016