تعادل
می 3, 2017
خسته دل
می 4, 2017

زندگی و آگاهی های فلسفی

یکی از اشتباهاتِ رایج و مرسوم، قائل نبودنِ تفاوت بین “آگاهی هایِ فلسفی” و “زندگانی و اندیشۀ فلسفی” است.

تفاوتِ بینِ این دو، تفاوتِ بینِ عالِم و عامِل است.

آگاهی هایِ فلسفی مترادفِ با اندیشۀ فلسفی نیست. چنانکه هر فلسفه خوانده ای لزوما فیلسوف نیست و یا حتی شاید عاجز از درک زندگانی فلسفی.

با فلسفه زیستن و زندگانیِ فلسفی داشتن متفاوت است با داشتنِ آگاهی هایِ فلسفی.

Sartrouville

18/Avril/2017