به یاد اسطوره
سپتامبر 23, 2016
آب و روغن
سپتامبر 25, 2016

زندگی و فلسفه

زندگی، زمانی یکدست و به هم پیوسته نیست.

ساعتی است که هر ثانیه ای از ثانیه شمارش، ساز خود را میزند.

زندگی، مجموعه فریم های حلقه فیلمی است از زمانی که زاده میشوی تا لحظه مرگ.

هر لحظه اش، یک فریم.

و این خطای دید ما است که چون به سرعت میگذرد، آن را پیوسته میبینیم.

نه، زندگی همان تک فریم است، نه پیشین و نه پسین.

هر لحظه، فریم به فریم، زندگی میکنی.

و دست آخر حلقه را باز میکنی و نگاهی به تک فریم ها می اندازی و همینطور پیش میروی تا آخرین فریم و می انگاری که حرکت کرده ای، زندگی کرده ای، کل حلقه را یک زندگی میبینی.

نه!

هر فریم ساز خودش را میزند، مثل عقربه ثانیه شمار.

و زندگیت همین تک فریم ها است.

بشمار! ببین چند فریم خالی داری!؟

مگذار فریم هایت خالی بماند. که حلقه باز نمی گردد برای ثبت دوباره هر لحظه.

بشمار! ببین چند فریم مشابه داری!؟

ارزش فریم های مشابه به همان فریم اولی است، باقی رونوشت برابر اصل است، بی ارزش و دور ریختنی …

و تو به تعداد فریم های پر شده نا مشابه، زندگی کرده ای …

 

Sartrouville

Sep/2016