تکنولوژی -- اینترنت – آزادی یا محدودیت
تکنولوژی-اینترنت! آزادی یا محدودیت؟
ژانویه 28, 2016
دوست داشتن
مارس 15, 2016

زندگی

زندگی شعرِ بلندی ست

که تو

فقط یک بیت اَش می نگاری و

می سِپاری به کسی

تا که بیتِ دگر آغاز کند ….

و تو تک بیت اَت را

هر چه خواهی بنویس

هر چه می پنداری

هر چه در دل داری ……..

 

پاریس – فوریه 2015