آیه
دسامبر 31, 2018
خاطره
ژانویه 6, 2019

زیبایی

گُفتَمَت  خنده  کنان  بَر لبِ  دریا  برویم

یا که چون تشنه لبان در دلِ صحرا برویم

دیده در دیده و افسون شده در بَحرِ سکوت

پنجه در پنجۀ  هم  واله  و شیدا  برویم

تو کنارِ دلِ من باش و مگوی از فُرقَت

تا  در آغوشِ هَمان  تا  به  ثریا  برویم

زندگی  هدیۀ  زیبایِ  تماشاییِ  دوست

همچُنان  پَرسه  زنان  بهرِ تماشا برویم

زشتی از دیدۀ خود خنده کنان  بِزداییم

سویِ دیدار  پری  رویِ  حمیرا  برویم

هر کجا زمزمه از عاشقی و دل شده است

دم  غنیمت  شِمُریم  و  پیِ  آنجا  برویم

گر که ساقی قدحی هدیه و ارزانی داد

درِ میخانۀ  او  بهرِ  تمنّا  برویم

جام و پیمانۀ می زیرِ  عَبایی  بِنِهیم

وَز فَراروُیِ عَسَس از پیِ حاشا برویم

Sartrouville

22/Dec/2018