زندگی و زیبایی
آوریل 18, 2017
خردمند
آوریل 21, 2017

سرانجام

تو در اندیشه که آینده چه سان خواهد شد

عاقبت  رازِ   نهان  کرده  عیان  خواهد  شد

آنچه حق  بوده  بگفتیّ  و  سخن  کوتَه کن

که سرانجامِ  بَد اندیشه  همان خواهد شد

Sartrouville

18/Mars/2017