قصیده یِ سرنوشت
مارس 19, 2017
عاشقانه های بهاری
مارس 20, 2017

سرانجام

تو در اندیشه که آینده چه سان خواهد شد

عاقبت  رازِ   نهان  کرده  عیان  خواهد  شد

آنچه حق  بوده  بگفتیّ  و  سخن  کوتَه کن

که سرانجامِ  بَد اندیشه  همان خواهد شد

 

Sartrouville

18/Mars/2017