زنگار
نوامبر 14, 2016
بی قرار
نوامبر 15, 2016

سقف آرزوها

سقفِ آرزوهای اَت که پائین باشد، خیلی زود دست می سایی به سقف اَت، بَعد می رَوی گوشه ای اختیار میکنی و باقیِ عمر را با لذّت آن سَر می کُنی.

سقفِ آرزوهای اَت که پائین باشد، یک عمر در بادِ پیروزی های گذشته اَت می خوابی و با تصویر سازی، رویایِ شبانه را جایگزین حقایقِ روزانه می کنی.

سقف آرزوهای اَت که پائین باشد، تاریخ را به حال منتقل می کنی و هنوز رُستَمِ دَستانی با همان کَبکَبه و دَبدَبه.

و این است حکایتِ زندگیِ ما آدم هایِ کوتاه سقف.