گناه
اکتبر 27, 2016
کوی یار
اکتبر 28, 2016

سنگ خاره

( به استقبال مصراعی از حافظ )

در  راهِ  عاشقی که دریغ و کناره نیست

جان دادنم نگر! که مرا  راهِ  چاره نیست

هر  پارۀ   دلم   به   کناری  فُتاده  است

هرگز دلی چون دلِ من  پاره پاره نیست

غمگین مشو ز بختِ  بد و جورِ روزِگار

کاو  آسِمانِ  هیچ  دلی  بی  ستاره  نیست

نیکو  که  بِنگری  به  دلِ  سردِ  مردمان

آتشگهی چون این دلِ من  پُر شَراره نیست

لَختی نظر نکرده  به پیمان و عهدِ خویش

حیرانِ آن دلم که کم از سنگ خاره نیست

Sartrouville

23/Oct/2016