سعی
دسامبر 1, 2018
حکایت
دسامبر 5, 2018

سَروَر

بَرَم دو یَد  بَرِ سینه  بر آستانِ تو باشم

پرنده همچو کبوتر در آسمانِ  تو باشم

گُمان مَبَر که  چو رفتی رَوَم به سویِ دیاری

بِبایدم  به  صفی  از  سپردگان  تو باشم

مرا به  چله  بگیری، چُنان رها بِنِمایی

که  همچو قاصدِ اَبرو چنان  کمانِ تو باشم

قدم به دیده گذاری و بَه چه خوش بِخَرامی

چو دَرگَهی زِ گُلسِتان  و بوسِتان تو باشم

چه حیله ها بِنِمودم به سعیِ خود که دمی را

چو مُرغکی که بِبَستی  در آشیانِ تو باشم

خوشا دمی بدهم جان  بر آن دو چَشمِ سیاهت

چو مُژِّه ای  سِپَری بَر  دو دیدگانِ  تو باشم

بدان رَجاء بدهم جان  که بسته ام به تو پیمان

که خِیلِ دیدۀ خونینِ  زِ عاشقانِ  تو باشم

وگر کنون بدهی هان! دو بوسه از لَبَت ای جان!

بر آن  شَوَم که چو گُردی  به داستانِ تو  باشم