به یادِ سحر، دختر آبی
سپتامبر 10, 2019
اقتصاد نفتی-توهّم یا درآمد؟
سپتامبر 17, 2019

سَرو چمان

غم ها همه بُگریزد  کاین جانِ جهان آمد

وز غیبت آن مَه رو  این دل به فغان آمد

شهزاد سخنگویَم خوش خوانۀ خوشخویَم

گُل  واژۀ  گُل رویَم  آن غُنچه  دهان آمد

زیباییِ  اندامَش  وآن  رویِ  دلآرامَش

خوش مَنظرِ رعنا و، اَصبیحِ  زمان  آمد

زیباییِ خالَش بین  تَن همچو غزالَش بین

آن چَشمِ  سیاهَش  با،  اَبرویِ  کمان  آمد

چَشم و دل من خون شد سیلابۀ گلگون شد

از هِجرِ وِی افسون شد  آرامشِ جان آمد

عالَم همه روشن شد گُلخانه و گُلشَن شد

آن شاهدِ  بُستان و، آن  سَروِ چمان  آمد

جان و دلِ من رخشان کآن طُرّۀ عطرافشان

آکنده  مَشامَم  را  آن روح  و روان آمد

پیمانۀ من مشحون، زآن اشربۀ گلگون

مستانۀ مِی گشتم، وِی بوسه  سِتان آمد

 

13/Sep/19

Sartrouville