ملامت
اکتبر 20, 2016
حیران
اکتبر 22, 2016

سکوت

میگویند

سکوت نشانۀ رضا ست

امّا

گفتنی ها را گفتیم و

نا گفتنی ها را نیز…

گفتنی ها مان از زبانِ جان بود

و

چشم ها مان

نا گفته ها را می سرود …

از زبانِ دل.

و هنوز نمی دانم

سکوتِمان نشانۀ چه بود؟

 

Sartrouville

Oct/2016