جای خالی
نوامبر 11, 2016
نگران
نوامبر 12, 2016

شب

شب را دوست دارم

و روز را

که شب

سیاهی اَش را

از چَشمانِ تو وام می گیرَد

و آفتاب نیز

روشنائی اَش را

از درخشندگیِ چَشمان اَت.

و زندگانی را دوست دارم

که روزها  و شبهای اَم

چُنین  می گذَرَد

و چه زیباست زندگی

با دو چشمِ سیاه اَت

و برقِ نگاه اَت …

 

Sartrouville

25/Oct/2016