شداد
دسامبر 9, 2019
آرش
دسامبر 14, 2019

شعار

از  پریشانیِ   او  خانه ام  آباد  نشد

مرگ بر! گفتَمَش و مُنجیِ  بیداد نشد

بد  نخواهیم  زِ بَهرِ  همه  آحادِ  جهان

از  عزایِ  دلِ  آنها  دلِ مان   شاد  نشد

کهنه  اَبری  سِپَرِ  این  همه  اختر گردید

در  دلِ  وادیِ  ظُلمت، نور  بنیاد  نشد

سعیِ  بسیار  نِمودیم  ولی  کوتَرِ  حُرّ

از  پَسِ  پنجرۀ   مَحبَسه   آزاد  نشد

خواستم  از سِتَم و مَظلَمه  فریاد  زنم

بُغض درهنجره ام گُم شد و فریاد نشد

کهنه  شد  دفترِ  آزادی  و  شیرازۀ  آن

مردمان  را  سببِ  خاطره  و  یاد  نشد

 

04/Dec/19

Sartrouville