قصیده جدایی
مارس 13, 2017
کهنه گی
مارس 14, 2017

شناخت

در جهانِ هستی، هیچ پدیده ای بی بها نیست. کَسبِ هر پدیده ای بهایی دارد.

گرانبها ترین اَش، نه طلا ست و نه هیچ عُنصُرِ دیگری، بَل، “شناخت انسان ها” است. شناختی که گاهی به بهایِ جان و عُمر، حاصل می شَوَد.