گریه و خنده
نوامبر 1, 2016
سیاه و سپید
نوامبر 2, 2016

شنگرف شفق

شنگرفِ شفق

رنگ اَش از خونِ من است

رنگِ خونِ دلِ مجنونِ من است

و افق،

هدفِ این افقِ خط خطیِ پائیزی

سِحر و افسونِ من است

و چنان خیره بدان می نِگَرَم

کاو گویی

خَطِ خونِ شفقِ شَنگَرفی

چَشمَ  پُر خونِ  من است.

Sartrouville

01/Nov/2016