پائیز
سپتامبر 22, 2016
به یاد اسطوره
سپتامبر 23, 2016

شکل جدیدی از دموکراسی ؟

خودت را مخفی کرده ای پشت پرچم دموکراسی و هرچه میخواهی میکنی ؟

شیشه های فروشگاه ها را میشکنی، اموال عمومی را تخریب میکنی و به آتش میکشی و هزار و یک جور جرم فردی و اجتماعی مرتکب میشوی و باز هم انتظار داری پلیس بایستد و نظاره گر جرم و خشونت  تو باشد ؟

پس پلیس چه کاره است؟

از دیدگاه تو، دموکراسی یعنی پلیس بایستد و نظاره گر جرم و خشونت گروهی و به آتش کشیدن اموال عمومی و خصوصی باشد و هیچ واکنشی نشان ندهد؟ حتی اگر تو کوکتل مولوتوف به سویش پرتاب کنی؟ و از دیدگاه تو همه اینها یعنی دموکراسی؟

نه جانم، نه برادر، وظیفه اصلی پلیس ایجاد نظم و نظارت بر اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه قانون شکنی است. وظیفه پلیس حفاظت از اموال و جان مردم است در برابر خشونت ورزانی مانند تو …