حیران
دسامبر 8, 2016
آواره
دسامبر 9, 2016

شکوه

از رنجِ زندگی که شکایت نمی کنم

از ضجّه ها و ناله حکایت نمی کنم

زیباترین  ترانۀ  دل  با  تو خوانده ام

اِی جان! زِ دوری اَت که روایت نمی کنم

عمری گذشت با غمَت و وَه چه سان بِشُد

از عاشقیّ اَم  حسِّ  رضایت  نمی کنم

گفتم  دَمی  بنوش زِ  پیمانه ام  ولی

ننشسته، باز رفته، صدایت نمی کنم

Sartrouville

29/Nov/2016