پاسخی به حافظ
می 20, 2019
جستجو
ژوئن 30, 2019

شیدایی

اسیرم  می کند  هر دم  چُنان  چشمان  شهلایَت

که خواهم بوسه باران اش کنم چَشم و سرا پایَت

شرابی کهنه می خواهم  که مستم  آنچُنان  سازد

که  آیاتِ  خدا  دانم  بهشتی  صوت  و آوایَت

کرامت  کن  کناری  نِه  حریرِ  گیسوانَت  را

که روحم  شعله ور سازَد بلورین رویِ زیبایَت

چُنان از عطرِ تو مستم که درهفت آسِمان رقصم

به   جانم  لرزه  اندازد  مرا آغوشِ  شب هایَت

مرا گر مستی اَم عُریان، نشان دارد که دارم من

به  شب ها  ماجرایی با  شَمیم عطر و  رؤیایَت

سلامم  را جوابی  دِه  به  جانم  قطره  آبی  دِه

مرا عاشق تَرَم  کرده  تبِ  امروز  و  فردایَت

توخواهی بر لَبَت لبخند و خواهی اَخمِ  بر اَبرو

مگس  جایی  نخواهد  رفتن  از دُکّانِ  حلوایَت*

زِ دلبر خوئی و مستی  دَری بر عاشقان  بستی

محبّت  می کن  و  بُگشوده  بر پیمانِ  شیدایَت

* تَطَوُّر و تعبیرِ بیتی از سعدی

27/Jun/19

Sartrouville