جنون
نوامبر 20, 2016
رفتگان و لحظه ها
نوامبر 21, 2016

صدای پای عشق

دیر زمانی نیست

که می شِنَوَم صدایِ پای اَش را

که می نِگَرَم

غمِ نِگاه اَش را

نگاهی کاو

پُر از خواهش

و پُر از تَمَنّایِ نَوازش.

دیر زمانی نیست

که پنجره ام باز است

به رویِ باد صبا

که آوَرَد بویی

زِ بویِ گیسویی

که مست و مدهوش اَم

که می بَرَد هوش اَم

دیر زمانی نیست

که دست برده ام

به تارِ سیاهِ گیسوی اَش

به عَنبرین موی اَش

به طُرّه ای که دمی

نوازشی کُنَم اَش

برای خواهشِ دل

و کاهشی زِ غمی

و بِنگرم

به دو چشمی

به چشمِ مست سیاهی

که می دهد دل من

به دستِ تَباهی

آری آری

صدایِ پایِ عشق می آید …

 

Sartrouville

21/Nov/2016