خردمند
آوریل 21, 2017
سازِ دل
آوریل 23, 2017

طلوعی دیگر

صبحگاهان که  زِ جا برخیزم

روزی از  زندگی  آغاز  کنم

شور و دلداگی  از سر  گیرم

نغمه یِ  سازِ دلم  ساز  کنم

پرده را رو به جهان، بگشایم

در به  رویِ  نگهم  باز  کنم

همچو خوابِ خوش و رویاهایم

همرهِ  چلچله  پرواز  کنم

جام و پیمانه یِ می برگیرم

نوشم و  شعبده  آغاز  کنم

 

Sartrouville

22/Avril/2017