قطره ها
نوامبر 23, 2016
عشق و طنز
نوامبر 24, 2016

عریضه

زیاده عَرضی نیست

چه اهمّیّت دارد؟

صدایی و ندایی هم

اگر هست؟

که صدا،

گوش می خواهد و هوش،

نه مغزِ بسته  و  مَدهوش.

که انسان ها

در پیِ نان و نوای اَند

نه در پی نای و  نِدا.

نه ندایی و

نه گوش شنوایی،

صدایی هم

اگر هست،

صدایِ دندان است و اُستُخوان،

تو نغمۀ خود را بخوان!

 

Sartrouville

23/Nov/2016